Jazzconnexion

Hudební projekt Jazzconnexion vznikl v roce 2004. Jeho vznik byl motivován absencí pravidelného uvádění současné jazzové hudby nejen v Pardubicích, ale v celém regionu Východních Čech. Dramaturgie projektu Jazzconnexion usiluje o prezentování co možná nejpestřejšího spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách. Blíže lze projekt žánrově vymezit styly od moderního jazzu, freejazzu a jazzové improvizace, přes jazz s prvky folku až po experimentální pojetí jazzu a jeho kombinací s elektronickou hudbou a s prvky moderní vážné hudby. Projekt prezentuje pouze soudobou autorskou tvorbu . Ambicí projektu je také zprostředkovávání kontaktů se zahraničím děním na poli jazzové hudby a pořádání koncertů hudebníků a skupin z evropských i mimoevropských zemí.
Vedoucí projektu: Zdeněk Závodný


Ostrovy v pohybu

Projekt Ostrovy v pohybu vznikl v roce 2003 (do roku 2005 byl uváděn pod názvem Ostrovy neklidu). Jeho základním cílem je vytváření silného regionálního centra pro prezentaci a vznik projektů současného divadla a tance s čímž souvisí i snaha o vytváření otevřeného tvůrčího prostoru. V rámci projektu je každoročně uváděno cca 25-30 představení z oblasti tzv. nezávislého divadla a tance. Nedílnou součástí projektu jsou rezidenční pobyty, v rámci kterých vznikají nová představení divadelních i tanečních, tuzemských i zahraničních skupin či jednotlivců. Studio 29, které je rovněž součástí projektu, se snaží dávat prostor lokálním divadelním a tanečním aktivitám, snaží se pomáhat se vznikem a uváděním projektů mladých tvůrců. Projekt realizuje o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 (technické zajištění projektu, pronájem sálu, atd). Vedoucí projektu: Jiří Dobeš


Electroconnexion

Multižánrový projekt Electroconnexion realizuje Divadlo 29 od roku 2005. Cílem projektu je představovat aktuální možnosti tvůrčího využití digitálních médií a technologií v co nejširším spektru uměleckých a kulturních aktivit . Kromě počítačového umění samého klade důraz i na nejrůznější formy a tendence vzájemné interakce člověka a techniky v digitální době. Snahou projektu je představit publiku kromě českých i zahraniční tvůrce a přinést tak nové pohledy, názory, poznatky a kontakty z této oblasti. V neposlední řadě je ambicí projektu zvýšení zájmu o elektronickou kulturu a technologie a jejich využití na domácí umělecké scéně, podpora teoretické reflexe a diskuse o současném digitálním umění.
Vedoucí projektu: Jaroslav Tarnovski


Etnoconnexion - tradice v pohybu

Projekt Etnoconnexion s podtitulem „tradice v pohybu“ usiluje o prezentaci hudebníků a skupin, pro jejichž tvorbu je zásadní inspirace původní lidovou či etnickou hudbou. V rámci projektu hodláme uvádět jak interprety, kteří přímo navazují na odkaz lidové hudby a jsou nositeli a pokračovateli tradiční hudební kultury různých národnostních a geografických oblastí, tak především umělce, kteří z tohoto odkazu čerpají, osobitě jej rozvíjejí a obohacují za využití širokého spektra nejrůznějších hudebních přístupů , které současná hudba skýtá. Chceme vytvořit cyklus koncertů, přibližující vzrušující a barevný svět nejrůznějších hudebních kultur, kde by se vedle sebe setkávali tradiční hudecké muziky s židovským klezmerem, romská hudba s balkánskou dechovkou, městský folklór s africkou hudbou, hudba východní Evropy s hudbou orientu.
Vedoucí projektu: Zdeněk Závodný


Textoconnexion

Projekt Textconnexion vznikl na počátku roku 2006 z potřeby nalézt vhodný prostor pro veřejné literární aktivity ve městě. Projekt založilo pardubické občanské sdružení Terra Madoda, které prezentuje a podporuje nekomerční umělecké aktivity v oblasti divadla, tance, hudby, výtvarného umění a literatury a již od svých začátků je spjat s prostory Divadla 29. Projekt Textconnexion je zaměřen na prezentaci literární tvorby českých i zahraničních autorů. Klade si za cíl kontinuálně seznamovat diváky s literární tvorbou autorů etablovaných i začínajících. Projekt hledá možné cesty práce s autorským textem a jeho přesahy do jiných uměleckých oborů jako hudba, výtvarné umění, performance či divadlo. Podporuje také vznik a prezentaci novátorských a experimentálních forem literární tvorby. Důraz je kladen na osobní prožitek a zapojování co nejširšího spektra diváků / účastníků do děje a především pak na prolínání profesionálů a neprofesionálů.
Vedoucí projektu: Jaroslav Horecký


Projekt výstav v Klubu 29

Klub 29 – malá scéna Divadla 29 – funguje od roku 2004 jako kavárna a zároveň malý výstavní prostor. V průměru se zde koná 12 výstav ročně. Cílem projektu výstav je prezentovat studenty výtvarných škol, mladé začínající umělce i profesionály z českého i zahraničního prostředí, zajímavé osobnosti amatérské scény i studenty výtvarných škol, a to s důrazem na osobnosti působící v Pardubickém kraji. V rámci výstav jsou zároveň představovány okrajové umělecké žánry a žánrové přesahy (např. film a animace, komiks, design, prezentace umělců pracujících na pomezí žánrů: výtvarné umění – hudba, výtvarné umění – literatura apod.). Součástí dramaturgie jsou též výstavy konané v rámci vybraných projektů Divadla 29 (filmový festival Jeden svět a Týden pro duševní zdraví apod.) a doprovodný program v podobě přednášek, autorských workshopů, koncertů či dílen .
Vedoucí projektu: Jaroslav Horecký ° www.divadlo29.cz/klub


Filmfuse

Projekt Filmfuse představuje filmovou linku v Divadle 29, která rozvíjí tradici svébytných filmových promítání v tomto prostoru.   Hlavním záměrem a cílem projektu Filmfuse je nabídnout širší pardubické veřejnosti možnost seznámit se se specifickými proudy současné české audiovizuální produkce – zejména s dokumentární tvorbou, dále s výraznými artovými hranými filmy a autorským animovaným filmem. Druhotným záměrem Filmfuse je spojit projekce těchto filmů s doprovodným komentářem tvůrců či osob spjatých s genezí těchto děl ve formě moderované debaty s přítomným publikem. Cílem je poukázat na různé kontexty vzniku filmových děl a poskytnout jiné pohledy na autorské filmové dílo. Projekt realizuje o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 (technické zajištění projektu, pronájem sálu, atd).
Vedoucí projektu: Anna Hrabáčková ° www.filmfuse.cz


Offcity

Offcity je projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru realizovaný od roku 2009. Projekt offcity pracuje s tématem města (Pardubicemi) jako se strukturou a živým organismem, zkoumá rozdílnost pohledů na něj, včleňuje projevy současného umění a architektury do veřejného prostoru Pardubic, občany tohoto města seznamuje s jejich různými podobami, učí je umění a kulturu vnímat jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního a sociálního prostředí. Jednu z programových linií projektu tvoří seriál přednášek offcity_architekti (v roce 2011 offcity_(ne)architekti), které informují širokou veřejnost o současné architektuře a jejích podobách, o veřejném prostoru a krajině a jejich vnímání. Tyto přednášky jsou situované do prostor Divadla 29. Projekt realizuje o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 (technické zajištění projektu, pronájem sálu, atd).
Vedoucí projektu: Šárka Zahálková ° www.offcity.cz


AniLAB

AniLAB je novým projektem Divadla 29, který vznikl v roce 2011. Tento projekt je zaměřený na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v oblasti současné audiovizuální tvorby. Projekt je rozdělen do několika dramaturgických linií. Průběžný kurz, jehož realizace je plánována na podzim roku 2011, je určen pro děti ve věku 10 – 15 let. V rámci něj se děti seznámí se světem klasické i současné filmové animace z teoretického i praktického hlediska. Cílem workshopů – druhé dramaturgické linie - je oslovit mladé lidi ve věku do cca 26 let a nabídnout jim možnost formou tematických jedno až dvoudenních dílen pod vedením zkušených animátorů a umělců okusit možnosti animace a experimentálního filmu. Dalšími programovými liniemi projektu jsou dále exkurse, filmové projekce a tvorba studovny.
Vedoucí projektu: Šárka Zahálková